Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. Agost del 2020
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 104,1 0,0 -0,8 -1,6
Aliments i begudes no alcohòliques 107,5 0,0 2,1 1,1
Begudes alcohòliques i tabac 105,2 0,2 0,7 1,2
Vestit i calçat 94,3 -1,2 1,1 -16,8
Habitatge 101,0 0,3 -2,8 -2,0
Parament de casa 102,0 0,0 0,3 -0,4
Medicina 103,1 0,0 0,3 0,1
Transports 104,4 0,0 -5,0 -5,3
Comunicacions 102,9 0,2 -1,3 -0,7
Esbarjo i cultura 102,9 0,4 -2,2 0,6
Ensenyament 103,6 0,0 1,1 0,0
Hotels, cafès i restaurants 107,8 0,1 -0,4 1,7
Altres béns i serveis 106,4 0,1 1,5 0,9
Unitats: Base 2016 = 100.
Font: INE.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. Agost del 2020
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 103,6 0,0 -0,5 -1,6
Aliments i begudes no alcohòliques 106,1 0,1 2,2 1,0
Begudes alcohòliques i tabac 104,9 0,0 0,5 0,9
Vestit i calçat 94,1 -1,2 1,0 -16,0
Habitatge 101,1 0,3 -2,7 -1,7
Parament de casa 100,5 -0,1 0,4 -0,3
Medicina 102,3 -0,1 0,5 0,3
Transports 104,6 0,0 -4,4 -4,9
Comunicacions 103,3 0,1 -1,2 -0,7
Esbarjo i cultura 101,5 0,2 -2,1 0,3
Ensenyament 103,3 0,0 0,8 0,0
Hotels, cafès i restaurants 107,5 0,3 0,5 1,5
Altres béns i serveis 104,8 0,2 1,5 1,0
Unitats: Base 2016 = 100.
Font: INE.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2020. Propera actualització: 14 d'octubre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del febrer del 2017 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2016, que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador mitjançant canvis en la composició de la cistella de la compra i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

El nombre de municipis i establiments de la base 2016 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d'atzar o el cafè monodosi en els productes d'alimentació. El nombre d'articles que composen la cistella de la compra és de 479.

L'estructura de ponderacions de la base 2016 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.