Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 106,3 -0,8 2,7 2,0
Alimentació 104,7 -6,5 3,2 3,0
Resta de productes 107,5 3,5 2,4 1,2
equipament personal 105,9 1,5 2,6 -0,8
equipament de la llar 118,0 13,0 11,0 8,2
altres béns 101,9 -1,1 -2,5 -1,2
Índex general amb estacions de servei 106,1 -1,2 3,2 2,1
Índex general (preus constants) (1) 101,0 -1,2 1,0 0,4
Alimentació 98,9 -6,0 1,3 1,0
Resta de productes 102,5 2,2 0,7 0,1
equipament personal 93,0 -3,7 1,6 -1,9
equipament de la llar 115,6 12,9 10,4 7,8
altres béns 97,2 -2,3 -4,1 -2,3
Índex general amb estacions de servei 100,2 -1,2 0,8 -0,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 110,2 0,5 2,7 2,1
Alimentació 105,6 -4,4 2,6 2,5
Resta de productes 113,7 4,3 2,8 1,8
equipament personal 113,9 3,3 2,6 0,1
equipament de la llar 126,0 10,1 4,7 4,9
altres béns 106,2 1,2 1,9 1,2
Índex general amb estacions de servei 110,5 -0,1 3,5 2,9
Índex general (preus constants) (1) 105,7 0,1 1,5 0,9
Alimentació 100,7 -4,0 1,1 0,8
Resta de productes 109,5 3,1 1,8 1,1
equipament personal 99,9 -1,6 1,7 -0,8
equipament de la llar 125,6 9,8 4,4 4,8
altres béns 102,3 0,0 0,8 0,4
Índex general amb estacions de servei 105,4 -0,1 1,5 0,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un increment del 2,7% a Catalunya al novembre del 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació creix un 3,2% interanual i la resta de productes un 2,4%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei augmenta un 1%. En aquest cas, l'alimentació mostra un creixement de l’1,3% i d'un 0,7% la resta de productes. A Espanya, l'índex sense estacions de servei puja un 2,7% interanual a preus corrents i un 1,5% a preus constants.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació: 27 de desembre del 2018. Propera actualització: 30 de gener del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquest indicador reflecteix l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: