Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. Octubre del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 116,1 -0,4 -1,1
Energia 96,5 -4,3 4,4
Productes industrials 119,0 0,1 -1,8
béns de consum 120,4 0,3 -1,5
consum durador 144,5 -2,7 1,4
consum no durador 119,3 0,5 -1,7
béns d'equipament 128,8 2,5 -0,1
estr.metàl·liques i material transport 126,0 5,3 0,8
maquinària i altres 132,6 -0,9 -1,2
béns intermedis 111,2 -1,7 -3,3
minerals no metàl·lics ni energètics i química 103,3 -4,5 -1,6
altres béns intermedis 115,5 -0,4 -4,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. Octubre del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 114,8 1,1 0,7
Energia 95,3 -3,8 -0,3
Productes industrials (1) 120,2 2,2 0,9
béns de consum 115,3 2,3 1,8
consum durador 121,3 1,9 -1,4
consum no durador 114,8 2,4 2,1
béns d'equipament 129,1 4,2 2,2
béns intermedis 117,8 0,5 -0,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.