Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. Octubre del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 116,1 -0,4 -1,1
Indústries extractives 96,2 5,9 -10,6
Indústries manufactureres 119,0 0,0 -1,6
indústries d'alimentació i begudes 109,7 -0,9 -0,3
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 142,4 -0,5 -3,2
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 89,1 -2,4 -8,4
indústries químiques 106,3 -4,3 -2,2
fabricació de productes farmacèutics 132,7 4,3 -0,8
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 116,1 0,9 -1,7
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 114,3 3,9 -0,3
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 136,6 9,1 -1,0
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 124,3 3,0 -3,7
fabricació de maquinària i equips mecànics 129,4 -6,6 -0,1
fabricació de material de transport 113,3 -2,8 -2,1
altres indústries manufactureres 129,8 -1,3 1,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 92,8 -4,4 1,6
Subministrament d'aigua 98,5 -2,8 11,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. Octubre del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 114,8 1,1 0,7
Indústries extractives 106,3 8,9 -2,7
Indústries manufactureres 119,8 1,8 0,9
indústries d'alimentació i begudes 114,9 3,2 3,2
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 113,3 -0,8 -2,4
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 99,9 -1,2 -2,3
indústries químiques 113,8 0,5 0,2
fabricació de productes farmacèutics 125,4 1,7 3,1
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 119,3 2,1 0,0
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 121,3 5,5 2,6
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 120,2 1,0 1,3
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 127,1 4,0 0,2
fabricació de maquinària i equips mecànics 149,6 11,8 0,4
fabricació de material de transport 119,8 -0,8 -0,3
altres indústries manufactureres 123,2 -1,7 0,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 92,9 -3,8 -1,8
Subministrament d'aigua 103,0 3,2 9,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).