Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Octubre del 2018 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 124,6 7,5 4,7
Productes industrials 123,7 6,5 3,9
Béns de consum 122,4 8,2 2,1
Béns d'equipament 130,1 5,8 5,5
Béns intermedis 120,9 5,4 4,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Octubre del 2018 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 124,0 8,1 5,6
Productes industrials 122,2 5,9 3,9
Béns de consum 119,0 5,6 0,8
Béns d'equipament 123,7 3,7 3,3
Béns intermedis 123,9 7,8 7,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 7,5% a Catalunya, a l’octubre del 2018. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un augment del 6,5% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, pugen tant els béns de consum (8,2%), com els béns d’equipament (5,8%) i els intermedis (5,4%). A Espanya, l'IVNI creix un 8,1% amb relació al mes d’octubre del 2017. En termes acumulats, l'índex creix un 4,7% a Catalunya i un 5,6% a Espanya, respecte als deu primers mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 20 de desembre del 2018. Propera actualització: 21 de gener del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis).

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya l'índex de productes industrials sense energia.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga unes 2.300 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, els índexs es publiquen amb la base 2015.

D'acord amb la política de revisió actual, cada mes es revisen les dades dels 12 mesos anteriors a l'últim mes publicat.

Taules disponibles

Sou aquí: