Saltar al contingut principal

Productivitat energètica (07.30)

Productivitat energètica 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Volums encadenats (2010) en euros 8,8 (p) Dada provisional 8,9 8,4
PPC per kg equivalent de petroli 9,4 (p) Dada provisional 10,0 9,3
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

L'indicador mesura l'import de producció econòmica que es produeix per unitat d'energia bruta disponible. L'energia bruta disponible representa la quantitat de productes energètics necessaris per satisfer tota la demanda de les entitats de la regió geogràfica considerada. La producció econòmica s'expressa en euros en volum encadenats a l'any de referència 2010 amb els tipus de canvi del 2010 o bé en paritat del poder de compra (PPC). El primer s'utilitza per observar l'evolució en el temps d'una regió específica, mentre que el segon permet comparar els estats membres en un any determinat.

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.