Saltar al contingut principal

Deute públic (17.40)

Deute públic 2022
Percentatge respecte el PIB (%) Milions d'euros (preus corrents)
Catalunya 33,1 (p) Dada provisional 84.518,2
Espanya 111,6 1.502.804,0
Unió Europea-27 83,5 13.276.380,3
Font Catalunya: Banc d'Espanya i Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Aquest indicador mostra el deute brut consolidat del govern general com a percentatge del PIB.

El sector governamental general comprèn els subsectors de govern central, govern regional, govern municipal i fons de la Seguretat Social. El PIB utilitzat com a denominador és el producte interior brut a preus de mercat corrents. El deute es valora pel seu valor nominal, i el deute de moneda estrangera és convertit a moneda nacional a partir de les taxes de canvi de final d'any (encara que s'apliquen regles especials per a contractes).

Les dades nacionals per al sector governamental general es consoliden entre els subsectors. Les dades bàsiques s'expressen en la moneda nacional, convertida en euro usant el tipus de canvi d'any final per a l'euro proporcionat pel Banc Central Europeu.

El deute governamental general es defineix com a deute brut consolidat i es valora per valor nominal a preus de final d'any.

El deute governamental general (segons les definicions del SEC 2010) es descompon en moneda i dipòsits (AF.2), valors distints d'accions (AF.3), i préstecs (AF.4).

A partir del setembre del 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.