Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya

Amb l'objectiu de mesurar el progrés cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a la Unió Europea, el 2017 es va desenvolupar un conjunt d'indicadors d'ODS de la UE sota el lideratge d'Eurostat.

Aquests indicadors s'estructuren a partir dels 17 objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i proporcionen una visió estadística del desenvolupament sostenible a la UE i els seus estats membres. El conjunt d'indicadors se centra en aspectes rellevants des de la perspectiva de la UE i cobreix les dimensions socials, econòmiques, ambientals i institucionals de la sostenibilitat que representa l'Agenda 2030. Cada ODS està cobert normalment per cinc o sis indicadors principals, que han estat seleccionats per reflectir els grans objectius dels ODS. Alguns d'aquests indicadors són polivalents, és a dir, s'utilitzen per monitorar més d'un ODS, fet que destaca el vincle entre els diferents objectius. Aquest conjunt d'indicadors està subjecte a revisions anuals per incorporar noves fonts de dades i per tenir en compte noves fites d'acord amb la visió a llarg termini de la UE i les prioritats de la Comissió Europea.

Per fer el seguiment i l'avaluació del grau d'assoliment dels ODS a Catalunya, els programes anuals d'actuació estadística incorporen a l'estadística oficial l'elaboració, manteniment, actualització i difusió del sistema d'indicadors dels ODS per a Catalunya que pren com a referència els indicadors publicats per Eurostat i els seus criteris de qualitat, solidesa i adequació metodològica.

L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), són els organismes responsables d'aquesta actuació estadística, que compta amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat.

Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

L'ODS 1 fa una crida a l'erradicació de la pobresa en totes les seves formes, inclosa la pobresa extrema, en els pròxims quinze anys. Preveu una prosperitat compartida, un nivell de vida bàsic i mesures de protecció social per a totes les persones, incloses les més pobres i més vulnerables.

Per fomentar que les persones surtin de la pobresa pel seu compte, l'ODS 1 procura garantir la igualtat de drets i l'accés als recursos econòmics i naturals, així com a la tecnologia, la propietat i els serveis bàsics i financers. També fa una crida a oferir suport a les comunitats afectades per conflictes i desastres relacionats amb el clima, i subratlla que el compromís polític i la mobilització de recursos són forces essencials per accelerar l'erradicació de la pobresa.

El seguiment de l'ODS 1 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de mitigar la pobresa en totes les seves dimensions i d'assegurar la satisfacció de les necessitats bàsiques dels ciutadans europeus.

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible

L'ODS 2 procura posar fi a la fam i malnutrició, i assegurar l'accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient. Els sistemes sostenibles i resilients de producció d'aliments són un factor clau per assolir aquest objectiu. La implementació de pràctiques agrícoles sostenibles pot ajudar a garantir la seguretat alimentària futura en un escenari de demanda creixent i canvi climàtic.

La consecució d'aquests objectius depèn, en gran manera, de l'augment de la inversió en infraestructura rural i de la recerca i el desenvolupament agrícola. No obstant això, fins i tot amb increments favorables de la producció agrícola, la seguretat alimentària i la millora de la nutrició seran esquives per a moltes persones si persisteixen les distorsions en el preu i en la informació en els mercats agrícoles mundials. Els responsables polítics han de promoure els sistemes de producció sostenibles i garantir el funcionament correcte dels mercats de productes bàsics i l'accés a la informació sobre els mercats.

El seguiment de l'ODS 2 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats en la lluita contra la malnutrició, l'adopció d'una agricultura sostenible i la reducció dels impactes negatius de la producció agrícola.

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

L'ODS 3 té la intenció de garantir la salut i el benestar per a totes les persones a totes les edats, millorant la salut reproductiva, materna i infantil, posant fi a les epidèmies de les principals malalties transmissibles i reduint les malalties no transmissibles i mentals. L'ODS 3 també fa una crida a la reducció dels factors de risc per a la salut, tant els de comportament com els del medi ambient.

Els requeriments principals per assolir aquests objectius són la cobertura sanitària universal, l'accés als serveis de salut sexual i reproductiva, a medicaments assequibles i eficaços, i a vacunes per a totes les persones. Altres mesures crucials per abordar els problemes de salut persistents i emergents que subratlla l'ODS 3 són el suport a la investigació i el desenvolupament de vacunes i medicaments, l'augment del finançament sanitari i de la plantilla sanitària als països en desenvolupament i la capacitat reforçada d'alerta precoç i gestió de riscos per a la salut.

El seguiment de l'ODS 3 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de permetre als ciutadans europeus viure una vida sana, avaluant els determinants de la salut, les causes de mort i l'accés a l'assistència sanitària.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom

L'ODS 4 procura garantir l'accés a una educació equitativa i de qualitat durant tota la vida. A part de les qualificacions formals, l'ODS 4 també té la intenció d'augmentar el nombre de joves i persones adultes que tinguin habilitats rellevants per accedir a l'ocupació, a treballs dignes i a l'emprenedoria.

A més, l'ODS 4 preveu eliminar les disparitats de gènere i d'ingressos en l'accés a l'educació. L'assoliment de competències de lectura, escriptura i aritmètica universals i l'adquisició de coneixements i habilitats per promoure el desenvolupament sostenible també es consideren crucials per fomentar que les persones visquin una vida independent, sana i sostenible.

Per accelerar el progrés, l'ODS 4 fa una crida a la construcció i la millora de les instal·lacions educatives, a l'expansió del nombre de beques d'estudis superiors per als països en desenvolupament i a l'increment del subministrament de professors qualificats.

El seguiment de l'ODS 4 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats en la promoció i l'increment de l'educació bàsica, dels estudis superiors i de l'educació per a persones adultes.

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

L'ODS 5 té la intenció d'aconseguir la igualtat de gènere posant fi a totes les formes de discriminació, violència i totes les pràctiques nocives contra les dones i nenes en els àmbits públic i privat. També reconeix la importància de l'accés universal a la salut sexual i reproductiva, així com als drets reproductius per lluitar contra la desigualtat de gènere.

L'ODS 5 fa una crida als drets d'igualtat, al reconeixement i a la valoració de les cures no remunerades i del treball domèstic, i l'accés als recursos econòmics i naturals, a la tecnologia, als serveis bàsics i financers i a la propietat, així com a la participació plena i efectiva i la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions polítiques i econòmiques de les dones. L'adopció de polítiques i lleis encertades per promoure la igualtat de gènere es consideren essencials per eliminar la discriminació de gènere i adoptar l'apoderament de les dones.

El seguiment de l'ODS 5 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats en la reducció de la violència de gènere i en l'adopció de la igualtat de gènere en l'educació, l'ocupació i càrrecs de lideratge.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones

L'ODS 6 fa una crida a satisfer l'accés universal a l'aigua potable a un preu assequible, al sanejament i a la higiene, i a posar fi a la defecació a l'aire lliure. També té la intenció de millorar la qualitat de l'aigua i la utilització eficient dels recursos hídrics, i de fomentar l'extracció i el subministrament sostenible d'aigua dolça.

És indispensable protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls i rius per reduir l'escassetat d'aigua, així com dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics.

També es necessita més cooperació internacional per oferir suport a les activitats i els programes relacionats amb els recursos hídrics i el sanejament dels països en desenvolupament i per ajudar les comunitats locals a millorar la gestió dels recursos hídrics i del sanejament.

El seguiment de l'ODS 6 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats en els esforços de sanejament, de la millora de la qualitat de l'aigua i de l'increment de la utilització eficient dels recursos hídrics.

Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

L'ODS 7 fa una crida a satisfer l'accés universal als serveis d'energia moderna, a millorar l'eficiència energètica i a incrementar el percentatge d'energia renovable. Per accelerar la transició a un sistema energètic assequible, segur i sostenible, els països han de facilitar l'accés a la investigació energètica no contaminant, promoure la inversió en infraestructures energètiques i en tecnologia energètica no contaminant.

També cal un augment de la cooperació internacional per ampliar les infraestructures i millorar la tecnologia dels serveis energètics en els països en desenvolupament.

El seguiment de l'ODS 7 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de reduir el consum energètic, d'assegurar el subministrament d'energia sostenible i de millorar l'accés a l'energia assequible.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

L'ODS 8 reconeix la importància del creixement econòmic sostingut i nivells alts de productivitat econòmica per a la creació de treball digne i de qualitat ben remunerat i l'assoliment de la prosperitat global. L'ODS 8 fa una crida a proporcionar oportunitats d'ocupació plena i productiva i de treball digne per a totes les persones mentre s'erradica el treball forçat, el tràfic d'éssers humans i el treball infantil, i es promouen els drets laborals i uns entorns de treball protegits i segurs.

L'ODS 8 insisteix particularment en la creació d'oportunitats per als joves sense educació, ocupació i formació, per evitar la futura erosió de les aptituds i el desànim laboral.

L'ODS 8 també preveu un augment de la cooperació internacional per donar suport al creixement i a l'ocupació dignes en els països en desenvolupament mitjançant l'increment de l'ajuda per al comerç, les polítiques orientades al desenvolupament i una estratègia global per a l'ocupació del jovent.

El seguiment de l'ODS 8 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats en l'adopció d'un creixement econòmic sostenible, en l'increment de l'ocupació i en la creació d'oportunitats de treball digne.

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

L'ODS 9 fa una crida a construir infraestructures resilients i sostenibles, que donen suport a un desenvolupament sostenible i al benestar humà. L'ODS 9 promou una industrialització inclusiva i sostenible com a eix principal per posar fi a la pobresa i millorar el nivell de vida bàsic de totes les persones.

L'ODS 9 també reconeix la importància del progrés tecnològic i de la innovació per trobar solucions duradores als reptes socials, econòmics i del medi ambient. Fa una crida a adoptar la innovació mitjançant l'augment de la recerca científica i el desenvolupament tecnològic, i la millora de les capacitats tecnològiques dels sectors industrials.

L'ODS 9 també procura incrementar l'accés als serveis financers per a empreses petites i a cobrir la divisió digital incrementant l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. Fa una crida a l'augment de la cooperació internacional i a l'ajuda als països en desenvolupament.

El seguiment de l'ODS 9 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de reforçar l'R+D+I i de promoure el transport sostenible.

Reduir la desigualtat en i entre els països

L'ODS 10 fa una crida a l'increment dels ingressos del 40% més pobre de la població i a la reducció de les desigualtats basades en la situació econòmica, el sexe, l'edat, la discapacitat, la raça, la classe, l'ètnia, la religió i l'oportunitat, adoptant polítiques i lleis adequades. També té la intenció de millorar la regulació i el seguiment de les entitats i els mercats financers.

L'ODS 10 aborda les desigualtats entre països fomentant l'assistència en el desenvolupament i la inversió estrangera directa en les regions amb més necessitat, promovent la implementació del principi del tracte especial i diferenciat en el comerç per als països en desenvolupament i la representació d'aquests en la presa de decisions de les entitats econòmiques i financeres mundials.

L'ODS 10 procura promoure la inclusió social a tot el món facilitant una migració segura, ordenada i regulada, i la reducció dels costos operatius dels pagaments efectuats pels emigrants.

El seguiment de l'ODS 10 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de reduir les desigualtats en i entre els països i d'assolir la inclusió social i la migració segura.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

L'ODS 11 té la intenció de renovar i planificar ciutats i altres assentaments humans perquè puguin oferir oportunitats a totes les persones, amb accés als serveis bàsics, a l'energia, als habitatges, al transport, a espais públics verds, mentre es millora l'ús eficient dels recursos i es redueixen els impactes ambientals.

L'ODS 11 preveu les ciutats com a assentaments humans resilients a escala ambiental, que impulsen un desenvolupament sostenible, estimulen la innovació i adopten la cohesió de la comunitat i la seguretat personal.

L'ODS 11 fa una crida a salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món i donar suport a enllaços econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals. També defensa l'augment de la cooperació internacional i l'ajuda als països menys avançats per construir edificis sostenibles i resilients.

El seguiment de l'ODS 11 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de millorar la qualitat de vida en les ciutats i les comunitats, d'adoptar un transport sostenible i de mitigar els impactes ambientals negatius.

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

L'ODS 12 fa una crida a l'acció en tots els fronts: l'adopció de pràctiques sostenibles i la presentació d'informes sobre la sostenibilitat per part de les empreses; la promoció de pràctiques de contractació sostenible i la racionalització de subsidis ineficients als combustibles fòssils per part dels responsables polítics; estils de vida dels consumidors conscients a escala ambiental; el desenvolupament de noves tecnologies i mètodes de producció i de consum per part dels investigadors, els científics i altres.

L'ODS 12 preveu el consum i la producció sostenibles, que fa un ús eficient dels recursos, redueix la generació de residus alimentaris i d'altres tipus a escala mundial, elimina de forma segura els residus tòxics i contaminants.

L'ODS 12 també destaca la importància de reforçar la capacitat científica i tecnològica en els països en desenvolupament per passar a modalitats sostenibles de consum i de producció, i per desenvolupar eines per al control dels impactes del desenvolupament sostenible per a un turisme sostenible.

El seguiment de l'ODS 12 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de separar els impactes ambientals del creixement econòmic, de reduir el seu consum energètic i d'abordar la generació i la gestió de residus.

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

L'ODS 13 procura implementar el compromís amb la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i posar en funcionament el Fons verd per al clima. Té la intenció de reforçar la resiliència i la capacitat d'adaptació dels països als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals, integrant la mitigació del canvi climàtic i l'adopció de mesures en estratègies, polítiques i plans nacionals.

Tot això també requereix una millora de l'educació, una conscienciació i capacitació sobre la mitigació i l'adaptació del canvi climàtic, com ho preveu l'ODS 13.

Atès que les persones més pobres i vulnerables són les més afectades pels impactes del canvi climàtic, l'ODS 13 fa una crida a capacitar particularment per a la planificació i la gestió relacionada amb el canvi climàtic en els països menys avançats.

El seguiment de l'ODS 13 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora d'invertir esforços de mitigació del canvi climàtic, de reduir els impactes climàtics i de donar suport a l'acció climàtica.

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible

L'ODS 14 té la intenció de conservar els oceans assegurant-ne l'ús sostenible. Això inclou salvaguardar els ecosistemes marins i costaners, conservant almenys el 10% de les zones costaneres i marines, així com prevenint i reduint la contaminació marina i els impactes de l'acidificació dels oceans.

La conservació i l'ús sostenible dels oceans, mars i dels recursos marins també requereix posar fi a la sobrepesca, a les pràctiques de pesca destructiva i/o il·legal, i a l'abolició de les subvencions a la pesca que contribueixen a la capacitat de sobrepesca.

L'ODS 14 procura incrementar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l'ús sostenible dels recursos marins, i facilitar l'accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos i als mercats marins. També destaca la importància d'incrementar el coneixement científic, la capacitat de recerca i la tecnologia marina per millorar la salut dels oceans.

El seguiment de l'ODS 14 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats en la conservació marina, en l'adopció de la pesca sostenible i en el fet d'assegurar oceans amb salut.

Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

L'ODS 15 procura protegir, restaurar i promoure la conservació i l'ús sostenible d'ecosistemes terrestres, d'aigua dolça interior i de les muntanyes. Això inclou esforços i recursos financers per gestionar els boscos de manera sostenible i aturar la desforestació, combatre la desertificació, restaurar la terra i el sòl degradats, aturar la pèrdua de la biodiversitat i protegir les espècies amenaçades.

L'ODS 15 també fa una crida a compartir els beneficis de la utilització del recurs genètic i a promoure l'accés a aquests recursos, a més de reduir l'impacte d'espècies exòtiques invasores en els ecosistemes terrestres i aquàtics. La integració dels valors dels ecosistemes i de la biodiversitat als processos de planificació i a les estratègies de reducció de la pobresa i de la cooperació internacional per combatre la caça furtiva i el tràfic d'espècies protegides també es consideren una prioritat per protegir la vida terrestre.

El seguiment de l'ODS 15 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de millorar l'estat dels ecosistemes, de descelerar la degradació de les terres i de preservar la biodiversitat.

Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d'aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

L'ODS 16 proposa societats pacífiques i inclusives basades en el respecte pels drets humans, la protecció de les persones més vulnerables, el principi legal i una bona governança a tots els nivells. També preveu entitats transparents, efectives i responsables, que promouen lleis i polítiques no discriminatòries, combaten la corrupció, el suborn i la delinqüència organitzada, i prevenen la violència, el terrorisme i la delinqüència.

L'ODS 16 fa una crida a una presa de decisions responsiva, inclusiva, participativa i representativa, amb un augment del paper dels països en desenvolupament en les entitats de governança mundial.

El seguiment de l'ODS 16 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora d'assegurar la pau i la seguretat personal, de promoure l'accés a la justícia i d'incrementar la confiança en les entitats de la UE.

Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

L'ODS 17 fa una crida a un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l'OMC i la implementació de l'accés als mercats sense aranzels ni quotes per a tots els països menys avançats.

També destaca la importància d'una estabilitat macroeconòmica mundial i el suport als països en desenvolupament per assolir la sostenibilitat del deute a llarg termini. És indispensable augmentar el suport als països en desenvolupament per incrementar la disponibilitat de dades estadístiques de qualitat i per desenvolupar mesures de progrés en els ODS, perquè es pugui complir amb els objectius de desenvolupament sostenible.

El seguiment de l'ODS 17 en el context europeu es fixa en els avenços realitzats a l'hora de reforçar una aliança mundial i de millorar la governança financera a la UE.

Podeu descarregar les dades de tots els indicadors en un únic arxiu comprimit (ZIP) que conté els fitxers de dades de cada indicador i de l'índex dels indicadors, en format CSV.

Àmbit geogràfic
Separador de columnes dels fitxers
descarregar

A la pàgina de cada indicador també podeu descarregar-ne les dades.