Producte interior brut

Producte interior brut 2018
Valor Variació en volum (%)
Catalunya 242.313 2,6
Espanya 1.208.248 (p) 2,6 (p)
Zona euro 11.569.832 1,8
Unió Europea 15.869.096 1,9
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 20 de març del 2019. Sèries revisades el 10 d'abril del 2019.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. És el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats per produir-los.

El càlcul de la taxa de creixement anual del volum del PIB permet fer comparacions de desenvolupament econòmic, tant en el temps com entre economies de mides diferents, sense tenir en compte els canvis de preus. El creixement del volum del PIB es compta utilitzant dades dels preus de l'any anterior.

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.