Saltar al contingut principal
Productivitat material (PIB/CDM)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2016 5,03 3,10 .. 2,25 (e)
2015 4,92 2,97 .. 2,22 (e)
2014 4,92 2,93 .. 2,10 (e)
2013 5,17 2,86 .. 2,06 (e)
2012 4,39 2,71 .. 2,00 (e)
2011 3,65 2,16 .. 1,81 (e)
2010 2,97 1,92 .. 1,85 (e)
2009 2,57 1,71 .. 1,72 (e)
2008 2,37 1,49 (b) .. 1,61 (e)
2007 1,97 1,30 (e) .. 1,57 (e)
2006 1,91 1,24 (e) .. 1,53 (e)
2005 1,72 1,18 (e) .. 1,47 (e)
2004 1,59 1,13 (e) .. 1,42 (e)
2003 1,52 1,10 (e) .. 1,41 (e)
2002 1,71 1,12 (e) .. 1,40 (e)
2001 1,70 1,15 (e) .. 1,35 (e)
2000 1,66 1,11 (e) .. 1,31 (e)
Unitats: €/kg.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Notes:
- La productivitat material es defineix com el PIB a preus de mercat sobre el consum domèstic de materials (CDM).
- PIB en PPC.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 31 de març de 2020.

Nota metodològica

El Compte de fluxos de materials proporciona una visió general agregada, en milers de tones l'any, dels fluxos de material cap a dins i cap a fora d'una economia. Inclou tots els materials (excepte l'aigua i l'aire) que van més enllà del límit del sistema entre el medi ambient i l'economia.

Consum domèstic de materials (CDM): Derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic. Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.

Productivitat material: Indicador resultat de dividir el PIB entre el consum domèstic de materials. És una eina per avaluar els avenços de l'economia cap a una menor dependència dels recursos materials. Una productivitat alta reflecteix una economia amb baixa utilització de recursos, basada en el coneixement, els serveis o l'eficiència dels usos dels recursos. Els resultats s'expressen en €/kg.

El Compte de fluxos de materials està estretament relacionat amb els conceptes i les definicions dels comptes nacionals. Així, pel que fa als límits físics del sistema econòmic, la definició del sistema de referència es fa en base al criteri de residència (per a les unitats de producció i consum residents, amb centre d'interès econòmic a Catalunya) i no en base al criteri de territori, que comptabilitza les operacions que tenen lloc dins d'uns límits administratius particulars.