Conveni 013/2018

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

Conveni de pràctiques núm. ____________

PARTS

D'una part, el Sr. Ramon Alemany Leira, amb el NIF Q-0818001-J, com a degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ubicada a l'Avinguda Diagonal, núm. 690, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 934 024 311, i per delegació del rector d'aquesta Universitat segons resolució de 14 de setembre de 2009 de delegació de competències en matèria de convenis de pràctiques;

De l'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló com a director, en nom i representació legal de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), domiciliat a Via Laietana 58, Barcelona 08003, amb NIF Q5850015H, segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

ACORDS

1. L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants (a partir d'ara pràctiques d'estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d'ara UB), a través de l'Idescat.

2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona i per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa.

3. La col·laboració d'aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que ha de constar com a document annex. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s'acordin entre la UB i l'Idescat.

4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària d'aquest conveni, i per l'estudiant. A més, cada part signatària d'aquest conveni es compromet a nomenar els tutors de l'estudiant, els quals s'han de responsabilitzar de garantir l'activitat educativa objecte d'aquest conveni i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la normativa de pràctiques dels estudiants de la UB.

5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant, i de l'acord de confidencialitat entre l'empresa o la institució signatària d'aquest conveni, i l'estudiant.

6. La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant l'han de fer conjuntament la UB i l'Idescat, d'acord amb la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la UB.

7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i l'Idescat.

8. Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada per l'estudiant. La UB té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l'estudiant. No s'aplica el règim d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants estiguin donats d'alta al règim de la Seguretat Social per part de la institució, segons la clàusula 9 d'aquest conveni.

9. Aquest conveni pot preveure l'aportació per part de les institucions d'una quantitat econòmica o en espècie a l'estudiant en concepte d'ajut o borsa d'estudis. En cas que així s'acordi, s'ha d'especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l'estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que l'estudiant rebi una remuneració en concepte d'ajut o borsa d'estudis, l'empresa l'haurà de donar d'alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les normes previstes, el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, i el RD-llei 8/2014, de 4 de juliol.

10. Les dues parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de l'estudiant, en els termes establerts en la normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona.

11. L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.

12. A petició dels tutors de l'Idescat, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB

13. En el cas d'eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, i en última instància les parts signatàries d'aquest conveni, han d'intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les pràctiques.

14. Aquest conveni té una durada d'un curs acadèmic, 2018–19.

15. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB, i per la legislació vigent.

16. Prèvia comunicació a Pràctiques Externes per part de l'Idescat, l'alumne podrà fer desplaçaments fora de l'adreça postal on l'estudiant realitzi les pràctiques. Les despeses derivades aniran a càrrec de l'Idescat.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Barcelona, 14 de setembre de 2018

Dr. Ramon Alemany Leira
Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona. Segons resolució del Rector de la Universitat de Barcelona de 14 de setembre de 2009, de delegació de competències en matèria de convenis de pràctiques (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló
Institut d'Estadística de Catalunya (Signatura i segell)

PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA (les emplena la UB)

1.1 Número del projecte formatiu:

1.2 Data del projecte formatiu: 14/09/18

1.3 Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):

1.4 Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): 14/09/18

2. DADES DE LA UNIVERSITAT

2.1 Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat d'Economia i Empresa

2.2 Nom del tutor:

2.3 Telèfon de contacte del tutor: 934037151

2.4 Correu electrònic de contacte del tutor: tutorspractiques.fee@ub.edu

3. DADES DE L'EMPRESA O INSTITUCIÓ

3.1 Nom de l'empresa o institució: Institut d'Estadística de Catalunya

3.2 Nom del tutor: Núria Bové

3.3 Telèfon de contacte del tutor: 935 573 041

3.4 Correu electrònic de contacte del tutor: nbove arroba idescat.cat

4. DADES DE L'ESTUDIANT

4.1 Nom i cognoms:

4.2 DNI, NIE, passaport

4.3 Telèfon de contacte:

4.4 Correu electrònic de contacte:

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES

5.1 Tipus d'ensenyament (grau, diplomatura, llicenciatura, màster universitari, màster propi, postgrau propi, etc.): Grau

5.2 Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant: Estadística

5.3 Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars): Curriculars

5.4 Nom de l'assignatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars: Pràctiques

5.5 Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 6

6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU

6.1 Nombre total d'hores de pràctiques: 366

6.2 Nombre d'hores per dia: 6

6.3 Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h

6.4 Període: de 25/09/18 a 21/12/18

6.5 Adreça postal on l'estudiant farà les pràctiques: Via Laietana, 58. 08003 Barcelona

6.6 Nom del departament o àrea funcional de l'empresa o institució on l'estudiant farà les pràctiques: Àrea d'Empresa i Ocupació de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

6.7 Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

Mercat de treball de les persones amb discapacitat

 • L'estadística Ocupació de les persones amb discapacitat, és una operació de caràcter anual que té com a principal objectiu obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconeguda.
 • L'objectiu de les pràctiques és explotar el fitxer de la citada operació estadística per a Catalunya, determinant quina informació és estadísticament significativa, proposant un pla de tabulació susceptible de ser difós i automatitzant el càlcul de les taules incloses en el pla de tabulació.
 • Es tracta d'un projecte de l'Idescat, el qual haurà de desenvolupar l'estudiant, però integrant-se en un grup de treball i seguint les indicacions de la tutora de les pràctiques i/o del responsable de la unitat on s'insereix l'estudiant.

Es tracta d'un projecte d'estadística oficial relacionat amb el mercat de treball. L'objectiu és tractar les dades de l'Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat i proposar, seguint els criteris tècnics pertinents, un pla de tabulació viable per a la publicació. Una vegada validat el pla de tabulació s'han de programar les rutines amb SAS per poder reproduir anualment el pla de tabulació pactat. Per tant, seria recomanable que per al desenvolupament adequat d'aquest treball l'estudiant hagués cursat alguna assignatura relacionada amb fonts estadístiques oficials i tingués bons coneixements de tractament i explotació de fitxers i programació en SAS.

El desenvolupament del projecte és farà d'acord amb l'estàndard internacional GSBPM que l'Idescat té implantat en els seus sistemes de producció estadística, al qual s'haurà d'ajustar tota la documentació estadística i de metadades que també caldrà generar.

6.8 Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

 • Capacitat de detectar i formular les necessitats de l'anàlisi de la informació a les diferents institucions/situacions, identificant les fonts de variabilitat i incertesa.
 • Capacitat per seleccionar el mètode més adient a la realització d'un estudi estadístic, avaluar les possibles alternatives i, si s'escau, incloure l'análisi de costos i recursos dispnibles.
 • Capacitat d'utilitzar mètodes estadístics com a fonament a la presa de decisions a les organitzacions dels difents àmbits professionals.
 • Capacitat de detectar, formular i donar solucions mitjançant els models d'investigació operativa a problemes de la presa de decisions a les diferents organitzacions integrant, si s'escau dels resultats dels anàlisi estadístics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa a la millora de la qualitat i la productivitat als diferents entorns.
 • Capacitat d'ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.
 • Capacitat d'utilitzar els diferents procediments de contrast d'hipòtesis per respondre a preguntes d'un context específic.
 • Capacitat per utilitzar el mètode d'optimització apropiat per els diferents models d'investigació operativa.

6.9 Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Compromís i orientació cap a la sostenibilitat.

6.10 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant les pràctiques:

7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS

7.1 Ajut o borsa a l'estudi de l'estudiant, si escau: 0€

7.2 Contraprestació econòmica a la FBG o a la UB segons s'especifica en el conveni de col·laboració educativa: 0€

8. OBSERVACIONS

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària del conveni de cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d'aquest projecte formatiu, poden afegir-ne d'altres després d'un acord d'ambdues parts. En cas que s'hi incloguin altres continguts, caldrà adjuntar-los en un full a part d'aquest projecte formatiu.

9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'ESTUDIANT

Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer "Feina UB" per a la gestió de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S'han de cedir les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, i també a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria.general@ub.edu

10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT

L'entitat col·laboradora pot oferir a l'estudiant la formalització d'un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir tota la informació que, en l'execució d'aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement a l'efecte exemplificatiu, es tracta d'informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d'ordinador. Amb la signatura d'aquest acord de confidencialitat, l'estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta informació de caràcter confidencial.

El centre de la UB
Núria Rodríguez Ávila. Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i els Estudiants (signatura, i segell)
L'estudiant en pràctiques
L'Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director de l'Idescat (signatura i segell)