Sessió de la Junta de Govern del 21 de setembre de 2011

Dades de la convocatòria

Dia: 21 de setembre del 2011. Hora: 10.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Constitució de la nova Junta de Govern de l'Institut d'Estadística de Catalunya, d'acord amb els actuals càrrecs del Departament d'Economia i Coneixement i la composició establerta pel Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  2. Examen i aprovació de la proposta de la direcció de l'Idescat relativa a la designació eventual de la senyora Mercè Perelló i Jané, subdirectora general d'Administració i Serveis Generals, com a secretària de la Junta de Govern.
  3. Informació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Institut d'Estadística de Catalunya des de la darrera Junta de Govern.
  4. Aprovació de la Memòria 2010 de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  5. Estat de comptes de la liquidació del pressupost 2010 i estat d'execució de l'actual pressupost 2011.
  6. Informació sobre la proposta de memòria del programa 583 estadística per al 2012.
  7. Torn obert de paraules.

Sou aquí: