Sessió de la Junta de Govern de l'11 d'octubre de 2013

Dades de la convocatòria

Dia: 11 d'octubre del 2013. Hora: 17:00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 3 d'octubre de 2012.
  2. Informe del director de l'Idescat.
  3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2014 (PAAE Idescat i objectius de direcció).
  4. Aprovació de l'avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2014.
  5. Aprovació de la Memòria anual de l'Idescat de l'any 2012.
  6. Estat de comptes de la liquidació del pressupost de 2012.
  7. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat, actualitzada des de la darrera sessió.
  8. Torn obert de paraules.

Sou aquí: