Saltar al contingut principal

Sessió de la Junta de Govern del 16 d'octubre de 2017

Dades de la convocatòria

Dia: 16 d'octubre de 2017. Hora: 16 hores

Lloc: Sala de Juntes de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 3 d'octubre de 2016
  2. Informe del director
  3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2018 (Objectius de direcció i actuacions estadístiques previstes)
  4. Pressupost 2018
  5. Aprovació de la Memòria anual de l'any 2016
  6. Carta de Serveis de l'Idescat
  7. Estat de comptes de la liquidació del pressupost de 2016
  8. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits, actualitzada des de la darrera sessió
  9. Torn obert de paraules