Sessió de la Junta de Govern del 9 d'octubre de 2018

Dades de la convocatòria

Dia: 9 d'octubre de 2018. Hora: 18.30 hores

Lloc: Sala de Juntes de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Via Laietana, 58, setena planta)

Ordre del dia de la reunió

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del 16 d'octubre de 2017.
  2. Informe del director.
  3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2019 (Objectius de direcció i actuacions estadístiques previstes).
  4. Proposta de pressupost per al 2019.
  5. Donar compte de la despesa en solucions TIC per al període 2019–2022 (aprovada per Acord de Govern del 28 d'agost de 2018).
  6. Aprovació de la Memòria anual del 2017.
  7. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2017.
  8. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits, actualitzada des de la darrera sessió.
  9. Torn obert de paraules.

Sou aquí: