Sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya de 17 de novembre de 2011

Dades de la convocatòria

Dia: 17 de novembre del 2011. Hora: 12.40 hores

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012.
 4. Informació sobre el pressupost de l'Idescat per a l'any 2012.
 5. Proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011).
 6. Informe sobre l'execució del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2010 i del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009 (prorrogat fins a l'any 2010).
 7. Torn obert de paraules.

Sou aquí:

 • Consell Rector del SEC
 • Sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya de 17 de novembre de 2011
 • Twitter
 • LinkedIn