Sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya de 29 d'octubre de 2018

Dades de la convocatòria

Dia: 29 d'octubre de 2018. Hora: 18.30 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019.
  4. Proposta de normativa de desplegament de la Llei d'estadística de Catalunya: Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques i Decret d'ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic.
  5. Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011–2016.
  6. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per al 2017.
  7. Torn obert de paraules.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn