Fitxer: Estadística de reproducció humana assistida de Catalunya

Codi: 017/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades sobre les característiques de les usuàries de les tècniques de reproducció humana assistida, les tècniques emprades i els resultats. La unitat de registre és cicles de transferència iniciats.

Univers objecte d'estudi: Dones que han accedit a un tractament de reproducció assistida

Nombre de registres o unitats del fitxer: 14.428

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament de Salut

Sou aquí: