Codi: 034/2012

Finalitat del fitxer: Tractament estadístic, explotació, difusió i anàlisi de les dades relatives a la segona edició de l'enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer periòdicament les característiques de la seva distribució i proporcioni la informació adient per a noves investigacions estadístiques, econòmiques i socials.

Univers objecte d'estudi: Població de 10 anys i més resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat