Origen de la informació

Seleccioneu un valor d'origen de la informació per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2015 amb aquesta característica.

Definicions

Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades.

  • Dades d'una operació de camp pròpia: dades individuals obtingudes com a resultat d'una operació de camp per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística.
  • Dades d'origen estadístic: dades individuals obtingudes mitjançant una operació de camp, amb finalitats exclusivament estadístiques, per part d'organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'actuació estadística
  • Dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu: dades individuals obtingudes mitjançant un qüestionari, amb finalitats exclusivament estadístiques, que ha d'emplenar l'informant amb motiu d'un tràmit de caràcter administratiu.
  • Dades d'origen administratiu: dades individuals recollides amb finalitats administratives que són susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Dades d'una operació de camp amb finalitats administratives: dades obtingudes com a resultat d'una recollida d'informació que té per objecte l'actualització de dades.
  • Observació directa de fets i fenòmens: dades individuals obtingudes com a resultat d'un mesurament per mitjà d'instruments tècnics específics o la constatació visual i que, en cap cas, suposa la participació activa de les unitats informants.
  • Recopilació de dades: dades de caràcter agregat que són sintetitzades o sistematitzades amb independència de l'origen estadístic o administratiu de la informació.
  • Conciliació de fonts: dades individuals que són objecte d'acarament, fusió o integració de múltiples fonts i que requereixen tractaments o modelitzacions complexes.

Sou aquí: