Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

Codi: 02 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, resta de l'Estat i de l'estranger, continuant els treballs d'ampliació de les tabulacions i desagregació de la informació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS

Finalitat: Obtenir l'estadística dels fluxos migratoris dels moviments interns de Catalunya i els corresponents a la resta de l'Estat i a l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: origen, destí, sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 21.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/020201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels moviments migratoris, tant immigració com emigració, interna i externa, que han tingut lloc a Catalunya. Les estadístiques de migracions incorporen noves tabulacions sobre les migracions internes a Catalunya que permeten l'anàlisi dels moviments migratoris segons la nacionalitat, el lloc de naixement, l'estructura per edat i sexe, el mes d'ocurrència i la direcció dels fluxos. Aquesta nova informació està disponible a partir de l'any 2005 i es presenta per a Catalunya, províncies i àmbits del Pla territorial.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Moviment migratori (Internet)

Estadística demogràfica. Moviments migratoris 2011. Dades comarcals i municipals. Institut d'Estadística de Catalunya, octubre del 2012 (publicació impresa i Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012