Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ

Codi: 05 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic, explotació, difusió i anàlisi de les dades relatives a la segona edició de l'Enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer periòdicament les característiques de la seva distribució i proporcioni la informació adient per a noves investigacions estadístiques, econòmiques i socials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA D'ÚS DEL TEMPS PER LA POBLACIÓ

Finalitat: Coneixement de l'ús i la distribució del temps per la població catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: participació, durada i horaris de les activitats diàries de vida quotidiana

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya, municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2011

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/050501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha completat la difusió de les dades relatives a la segona edició de l'Enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana, que permet conèixer periòdicament les característiques de la seva distribució i proporciona la informació adient per a noves investigacions estadístiques, econòmiques i socials.

D'altra banda s'han iniciat dues ampliacions de resultats: "El temps de treball remunerat i no remunerat" i "El temps d'ús de noves tecnologies de la informació i la documentació".

Referència temporal de les dades: 2010-2011

Desagregació territorial: Catalunya i àmbits territorials

Resultats publicats:

Estadística de l'ús del temps (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012