Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Codi: 08 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte aliè i presta els seus serveis.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Finalitat: Obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que presta els seus serveis en els centres de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estructura i distribució de salaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 12.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial 2010 d'àmbit estatal. S'han difós dades del guany mitjà anual i del guany per hora per treballador segons les característiques sociodemogràfiques de l'assalariat i segons les característiques de l'empresa i de l'ocupació. També s'han publicat resultats de la distribució del salari i de la seva composició i estructura percentual.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques de salaris (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.