Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

Codi: 09 04 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: El Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

Finalitat: Obtenir informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat, sexe, procedència, règim econòmic, diagnòstics, procediments.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 204.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDHA) descriu l'activitat duta a terme en els hospitals de Catalunya, amb els objectius de conèixer la patologia atesa i els procediments practicats, avaluar el funcionament dels recursos, donar suport i millorar la planificació sanitària, dirigir la compra de serveis i modular el sistema de pagament, entre d'altres.

Referència temporal de les dades: 2011 (dades tancades el 31 de desembre de cada any)

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries (en el cas de la Regió de Barcelona, desagregada per tres àmbits) i àmbits territorials de referència supramunicipals

Resultats publicats:

Central de Resultats (Internet)

Conjunts mínims bàsics de dades d'activitat assistencial 2010 (Internet)

CatSalut. Informes anuals (Internet)

Observacions:

A diferència d'anys anteriors, les dades de l'any 2011 no han estat publicades en un informe monogràfic, però poden ser consultades a l'Informe de la Central de Resultats de juliol del 2012. Aquest informe, a més de les dades del CMBDAH, també difon dades de les enquestes de satisfacció, la central de balanços i altres registres i enquestes del Departament de Salut i CatSalut. També es poden formular demandes específiques d'informació omplint el formulari de sol·licitud del Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l'alta hospitalària (CMBDAH) del CatSalut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.