Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I INCIDÈNCIA SOBRE EL VIH/ITS

Codi: 09 07 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques d'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH/ITS, i dels comportaments associats amb la seva transmissió en grups de població sentinella. Les dades són recollides mitjançant estudis de cribratge anònim no relacionat, estudis transversals voluntaris i recollida d'informació sistemàtica anual.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la prevalença de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Departament de Justícia, organitzacions no governamentals

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic, altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, regió sanitària, factors socials i de risc de transmissió, dades de tractament, dades clíniques, dades del notificant.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 107.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre l'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH/ITS, i dels comportaments associats amb la seva transmissió en grups de població sentinella. Les dades es recullen mitjançant estudis de cribratge anònim no relacionat, estudis transversals voluntaris i recollida d'informació sistemàtica anual. La informació es pot trobar al web del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) i al de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011 i 2012

Resultats publicats:

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) (Internet)

Observatori de Salut de Catalunya. VIH, sida i infeccions de transmissió sexual (Internet)

Observacions:

Aquest projecte forma part del Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del VIH/ITS de Catalunya (SIVES). La informació disponible corresponent a l'any 2012 fa referència a un grup bàsic de variables, que no estan publicades a l'informe SIVES i que es poden sol·licitar al CCEISCAT.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.