Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 09 14 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat, a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Causes de mort: malalties

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013

Cost directe estimat: 38.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/091402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques sobre les causes de mort que es publiquen dins del capítol corresponent a "Demografia i població" de l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Així mateix, l'Agència de Salut Pública de Barcelona publica uns informes específics.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 (Internet i publicació impresa)

Agència de Salut Pública de Barcelona. La mortalitat a la ciutat de Barcelona. Any 2010. (Internet i publicació impresa)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Agència de Salut Pública de Barcelona. La mortalitat a la ciutat de Barcelona. Any 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.