Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

Codi: 12 02 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Finalitat: Coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial).

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tipus i nombre de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya i volum i usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya. Pel que fa al consum la desagregació és comarcal, àmbits territorials, provincial i per conques fluvials

Resultats publicats:

Estudi de volums d'aigua i cens d'entitats subministradores de Catalunya. Any 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estudi de volums d'aigua i cens d'entitats subministradores de Catalunya. Any 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.