Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Codi: 18 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat i per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la indústria catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Finalitat: Càlcul d'un índex de preus industrials de Catalunya a partir de les dades disponibles mensualment.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: preus industrials

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. La informació es desagrega en els grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE-2009.

L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com les variacions respecte del mes anterior, el mateix mes de l'any anterior i l'acumulat respecte de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mensuals del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012