Saltar al contingut principal

INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 18 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural del creixement real d'aquest sector.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: activitat sector serveis

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució conjuntural del creixement real de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. Es publiquen les activitats incloses en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009). L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com les variacions respecte del mateix mes de l'any anterior i l'acumulat respecte de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mensuals del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012