Indicadors demogràfics

Codi: 01 01 06PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Actualització del sistema d'indicadors demogràfics (estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població) a partir de les estimacions de població i del moviment natural i migratori, amb extensió als municipis de 50.000 habitants i més.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, envelliment, dependència, distribució de la població, indicador sintètic de fecunditat, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, taxes de creixement natural i migratori

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017 (indicadors avançats de fecunditat i nupcialitat), gener del 2018 (dades definitives)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010106

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat i migració, així com l'estructura per edats.

Referència temporal de les dades: 2016,2017 (indicadors d'estructura 2017, indicadors de fluxos 2016)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Indicadors demogràfics i de territori

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: