Enquesta contínua de llars

Codi: 01 03 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 190.000 €

Ressenya: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident a les llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat, país de naixement, nivell educatiu, relació amb l'activitat, composició de la llar i característiques de l'habitatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010301

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Explotació de les microdades amb data de referència 2015 i 2016, amb les variables relatives a les llars, les persones i els habitatges.

Es difonen els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener i els errors de mostreig.

Referència temporal de les dades: 2015-2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, províncies

Resultats publicats:

Enquesta contínua de llars

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: