Esperança de vida i salut de la població

Codi: 01 04 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 19.000 €

Ressenya: Actualització d'indicadors de salut i mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població. S'elabora la taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat, utilitzant el patró estàndard europeu.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: diferents indicadors (anys d'esperança de vida, taxa per 100.000 habitants, etc)

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, funcions de la taula de vida, mortalitat estandarditzada

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis de 50.000 habitants i més, Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran

Període de referència: 2011-2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010402

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Els indicadors d'esperança de vida i salut de la població que publica l'Idescat són la taula de vida, l'esperança de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada.

La taula de vida és el model demogràfic universalment acceptat per descriure d'una manera estructurada i completa l'experiència de mortalitat d'una població i proporcionar mesures comparatives de la longevitat esperada. El model utilitzat per construir la taula de vida assumeix que una cohort inicial de 100.000 nounats està subjecta a les mateixes taxes específiques de mortalitat per sexe i edat que coneix una població real durant un període de temps específic. Les taules de vida s'han calculat sobre mitjanes quinquennals.

L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat no varien en el futur. L'esperança de vida als 65 anys és una estimació de la mitjana d'anys de què gaudirà la població d'aquesta edat si es mantenen constants les condicions de mortalitat de l'any o període especificat.

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població tipus o estàndard.

Aquest mètode, anomenat estandardització directa, calcula la taxa com la mitjana ponderada de les taxes de mortalitat per grup d'edat, on els coeficients de ponderació són una població de referència estàndard.

Referència temporal de les dades: 2012-2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Indicadors d'esperança de vida i salut de la població

Indicadors demogràfics territorials: mortalitat estandarditzada per edat

Indicadors anuals: taxa de mortalitat estandarditzada per edat

Indicadors de la Unió europea: taxa de mortalitat estandarditzada per edat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: