Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

Codi: 02 01 05PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 20.500 €

Ressenya: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social
  • IRPF municipis de Catalunya: Direcció General de Tributs
  • IBI per municipis: Direcció General del Cadastre
  • Declaracions tributàries
  • Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social del DTASF
  • Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l'INCASÒL
 • Síntesi i conciliació de fonts

Variables principals: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector institucional de les llars

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2014

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020105

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Es publiquen les estimacions de la renda disponible bruta de les llars catalanes i els seus principals components per comarques i per municipis de més de 5.000 habitants.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Resultats publicats:

Renda familiar disponible bruta territorial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: