Índex de producció industrial

Codi: 02 03 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.000 €

Ressenya: Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la producció de la indústria catalana.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producció industrial i producció industrial corregida d'efecte de calendari

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020302

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. A més, es calcula l'índex corregit d'efectes de calendari per a grans sectors industrials. La informació es desagrega per grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE-2009. L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte al mateix mes de l'any anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de producció industrial (IPI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: