Índex de volum de negoci a la indústria

Codi: 02 03 08PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Calcular un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: volum de negoci per destinació econòmica dels béns

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020308

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució del volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis) així com l'índex de productes industrials sense energia.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: