Estadística de l'activitat hotelera

Codi: 03 08 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 22.200 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons procedència, marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments hotelers

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories i procedència

Desagregació territorial dels resultats: marques turístiques, Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/030801

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals del sector hoteler: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació. Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, i per als residents a Espanya per la comunitat autònoma on resideixen habitualment, cosa que permet fer la distinció entre turisme estranger i turisme domèstic, respectivament.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades al mes i el total d'habitacions disponibles. L'Idescat amplia mensualment els resultats per a Catalunya segons la categoria dels establiments i per marques turístiques de destinació.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, marques turístiques

Resultats publicats:

Estadística de l'activitat hotelera

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: