Estadística de l'activitat en càmpings

Codi: 03 08 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 14.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als càmpings.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: càmpings

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/030802

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'Enquesta sobre ocupació en càmpings és una de les fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals del sector del càmping: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació. Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, cosa que permet fer la distinció entre turisme domèstic (l'efectuat per residents a l'Estat espanyol) i turisme estranger (l'efectuat per residents de fora de l'Estat). El grau d'ocupació per parcel·les és la relació, en percentatge, entre el total de parcel·les ocupades en el període i les disponibles al càmping en el mateix període, multiplicades pels dies del mes de referència. L'Idescat amplia cada trimestre els resultats per a Catalunya segons la categoria dels càmpings i per marques turístiques de destinació.

Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en valors absoluts com en variacions absolutes, i en tant per cent respecte al trimestre anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, marques turístiques

Resultats publicats:

Estadística de l'activitat en càmpings

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: