Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Codi: 03 10 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, amb els resultats desglossats per capítols i polítiques de despesa.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: pressupostos per capítols, àrees, polítiques de despesa, unitats administratives i liquidacions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/031002

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya (crèdits pressupostaris d'ingressos i despeses).

En el cas dels pressupostos per al 2017, es dóna la informació amb el màxim nivell de desglossament de les estructures orgànica i econòmica dels ingressos i orgànica, funcional i per programes i econòmica de les despeses, tant per a cada entitat com per als diversos àmbits de consolidació.

En el cas de l'evolució dels pressupostos, es presenta la informació següent: per a la Generalitat, ingressos i despeses per capítols i ingressos del model de finançament del període 2004-2017; per al sector públic, ingressos i despeses per capítols del període 2004-2017, despesa per polítiques del període 2006-2017 i pressupostos de les entitats classificats per subsectors i departaments del període 2004-2017; i per al sector administració pública de la Generalitat AP-SEC, ingressos i despeses per capítols del període 2006-2017. També inclou un quadre d'evolució del nombre d'entitats incloses en els pressupostos 2004-2017.

En el cas de l'execució del pressupost, es dóna informació mensual de l'execució dels pressupostos d'ingressos i despeses dels departaments i fons no departamentals, Parlament i organismes estatutaris i consultius, entitats autònomes i el Servei Català de la Salut del període 2007-2017.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

Evolució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2004-2017

Execució pressupostària

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: