Estadística territorial tributària

Codi: 03 10 10PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 6.200 €

Ressenya: Aprofitament estadístic de dades tributàries de diversa procedència per conèixer la realitat tributària distribuïda territorialment. Es disposa de la informació corresponent a l'Impost sobre la renda de les persones físiques, de l'Impost sobre béns immobles, així com del valor cadastral dels immobles.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: municipis

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: base imposable i quota resultant de l'IRPF, nombre de béns, valor cadastral, base imposable, quota íntegra i nombre de rebuts per l'IBI urbà i rústic

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2015,2016 (2015 IRPF i 2016 IBI i cadastre)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017 (IBI i cadastre) i novembre del 2017 (IRPF)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/031010

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Publicació de la informació territorialment detallada de l'Impost de la renda de les persones físiques i de l'Impost de bens immobles, així com del volum i valor del cadastre immobiliari urbà.

Referència temporal de les dades: 2015,2016 (2015 IRPF i 2016 IBI i cadastre)

Desagregació territorial de les dades publicades: comarques i Aran, municipis

Resultats publicats:

Impost sobre la renda de les persones físiques

Impost sobre béns immobles

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: