Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona

Codi: 04 01 06PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, d'atur registrat a les OTG de la ciutat de Barcelona, de dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social, d'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l'Enquesta de població activa -EPA-. L'atur registrat es presenta desagregat per districtes i barris.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, atur registrat: nivell d'estudis, seccions d'activitat econòmica, grups d'ocupació, nacionalitat, durada de l'atur. Contractes: nivell d'estudis, grups d'ocupació, sector econòmic, durada del contracte, nacionalitat. Afiliats: afiliats per divisions CCAE 2009. EPA: nivell d'estudis, nacionalitat, sector econòmic, situació professional, tipus de jornada, tipus de contracte

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040106

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Sexe; edat; atur registrat: nivell d'estudis, seccions d'activitat econòmica, grups d'ocupació, nacionalitat, durada de l'atur. Contractes: nivell d'estudis, grups d'ocupació, sector econòmic, durada del contracte, nacionalitat. Afiliats: afiliats per divisions CCAE 2009. EPA: nivell d'estudis, nacionalitat, sector econòmic, situació professional, tipus de jornada, tipus de contracte

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Estadístiques laborals

Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2016 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: