Estadística de despesa en consum de les llars

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: llar

Unitat d'informació: població resident a les llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, despesa en consum, classificada en grups de despesa i situació econòmica de les llars

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050102

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha explotat la informació recollida en la mostra catalana de l'Enquesta de pressupostos familiars de 2016. Els canvis produïts en la classificació de productes han comportat modificacions en els processos de tractament i presentació dels resultats.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de despeses en consum de les llars

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: