Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Codi: 05 01 03PAAE: 2017Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 01. Ingressos i condicions de vida de les llars

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 29.000 €

Ressenya: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic elaborat, per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, de privació material i d'exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Durant l'any 2017 es realitzaran els treballs d'actualització dels indicadors i, al mateix temps, es realitzaran i es promouran treballs d'avaluació, desenvolupament i millora per tal d'avançar en l'assoliment del seu objectiu de ser instrument d'avaluació i planificació de les polítiques socials.

Fases del procés estadístic: disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Declaracions tributàries
  • Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF
  • Atur registrat
  • Arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament
  • Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Prestacions per desocupació
 • Recopilació estadística

Variables principals: edat, sexe, renda, població i prestacions socials

Desagregació territorial dels resultats: àrees bàsiques de serveis socials, comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2014

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible:

Els resultats mostren la comparació de les àrees bàsiques de serveis socials en 19 indicadors relacionats amb el risc de pobresa i d'exclusió social.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: comarques i Aran, àrees bàsiques de serveis socials

Resultats publicats:

Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social 2014

Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social 2015

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Motius de la falta de compliment:

L'actuació no s'ha pogut desenvolupar totalment per la no disponibilitat d'alguna de les fonts estadístiques previstes, de les quals és fonamental la relativa a la distribució territorial dels ingressos dels individus.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: