Estadística de les pensions i altres prestacions

Codi: 05 02 10PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 25.700 €

Ressenya: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya per tal d'oferir informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions contributives i no contributives de la Seguretat Social, i que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: pensió o prestació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF
  • Prestacions per desocupació
  • Fitxer de pagaments de la renda mínima d'inserció (RMI)
  • Pensions del sistema de classes passives de l'Estat
 • Recopilació estadística

Variables principals: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions al desembre, nombre mitjà anual de prestacions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050210

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Durant l'any 2017 s'ha treballat en el manteniment de les series de l'estadística, però al mateix temps s'ha dissenyat un procés de transformació amb l'objectiu d'incorporar noves fonts d'informació que permetin homogeneïtzar i territorialitzar les dades.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de pensions

Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: