Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 38.100 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: malalties

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050303

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques amb el nombre de defuncions, mortalitat proporcional per causes, taxes de mortalitat específiques per grups d'edat, taxes de mortalitat estandarditzades per edat, raons de mortalitat comparativa, taxes de mortalitat prematura, taxes de mortalitat evitable, mortalitat infantil, mortalitat perinatal, esperança de vida. Indicadors estratificats per sexe.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

La mortalitat a la ciutat de Barcelona 2015. Llibre de Mortalitat 2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: