Nomenclatures territorials i administratives

Codi: 07 00 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis de les entitats territorials locals i dels respectius ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis del sector públic local de Catalunya per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els codis de les unitats territorials sectorials de Catalunya, els codis d'altres divisions territorials administratives de Catalunya, els codis territorials estadístics inframunicipals, i els codis d'unitats territorials estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/070001

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Actualització del sistema de codis territorials i administratius de Catalunya que s'oficialitza als efectes estadístics i dels codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal).

També inclou la participació en el grup de treball, amb diferents organismes de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local, per a l'establiment del sistema viari integrat (SVI V1.0) a partir de la unió de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC v1.0), aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC), de la qual depèn el grup de treball, i de les bases de dades de carreteres i camins.

En relació a les nomenclatures territorials i administratives també s'han atès 75 demandes d'informació.

Resultats publicats:

Codis territorials i d'entitats

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: