Residus industrials. Per sectors d'activitat M

Residus industrials. 2012-2016 Per sectors d'activitat (CCAE-09)
2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 4.564 7.625 7.361 8.238 6.582
Indústries extractives 12.560 15.393 8.959 21.380 22.402
Alimentació, begudes i tabac 956.270 921.059 923.698 911.263 905.659
Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat 57.204 61.801 58.969 59.919 69.208
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 45.453 32.851 33.453 22.914 24.337
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 429.126 488.252 466.459 382.336 380.500
Coqueries i refinació del petroli 11.882 17.481 13.081 13.527 12.802
Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques 604.561 558.945 609.108 590.073 628.319
Altres productes minerals no metàl·lics 162.680 149.719 146.681 146.777 148.959
Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 808.379 795.659 771.212 812.727 801.202
Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport 338.757 345.349 356.009 378.962 341.679
Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip 37.654 35.394 35.182 36.565 43.518
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 21.024 59.146 33.547 27.498 19.785
Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres 554.834 545.681 569.242 593.301 605.538
Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 8.353 11.974 11.786 15.450 14.657
Construcció 6.154 5.941 5.990 7.806 9.335
Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus) 87.751 90.909 80.526 84.031 118.939
Venda a l'engròs de deixalles i residus 683 216 130 108 85
Total 4.147.889 4.143.395 4.131.395 4.112.875 4.153.506
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: Agrupacions segons la Secció 8 del Reglament UE núm. 849/2010, relatiu a les Estadístiques sobre residus.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/239