Saltar al contingut principal

VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents

Valor afegit brut a preus bàsics. 2002-2006 Per branques d'activitat. A preus corrents
2002 2003 2004 2005 2006
Valor afegit brut 133.434 142.743 154.018 165.656 179.293
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2.043 2.081 1.942 2.051 2.127
Indústria i activitats de sanejament 33.538 34.265 35.988 36.292 37.925
Indústria manufacturera 30.752 31.190 32.513 32.275 33.663
Indústries extractives 208 250 292 292 301
Indústries alimentació, begudes i tabac 3697 3977 4234 4183 4551
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 2821 2914 2737 2565 2604
Indústries fusta i paper 1571 1648 1657 1669 1670
Arts gràfiques i suports enregistrats 1005 1026 1110 1056 1024
Indústries químiques i refinació petroli 3276 3125 3574 3432 3545
Fabricació productes farmacèutics 1743 1871 1885 2062 2116
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1762 1694 1674 1634 1592
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 1559 1643 1825 1922 2040
Metal·lúrgia 651 545 621 543 736
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2901 3028 3143 3337 3441
Fabricació productes informàtics i electrònics 803 703 638 667 762
Fabricació materials i equips elèctrics 1373 1399 1335 1295 1325
Fabricació maquinària i equips ncaa 1965 1925 2052 2087 2108
Fabricació material de transport 3842 3785 3998 3647 3799
Mobles i indústries manufactureres diverses 1017 1099 1196 1312 1443
Reparació i instal·lació maquinària i equips 766 806 835 865 907
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1510 1615 1775 2117 2199
Captació, potabilització i distribució d'aigua 411 460 534 603 638
Sanejament, gestió residus i descontaminació 656 750 874 1005 1125
Construcció 13.656 14.788 16.415 18.783 21.373
Serveis 84.197 91.609 99.673 108.529 117.869
Act. immobiliàries, professionals i altres 35.482 38.806 42.664 47.113 51.578
Comerç, transport i hostaleria 33.512 36.010 38.709 41.540 44.566
Informació i comunicacions 5.368 5.740 5.603 5.918 6.088
Activitats financeres i d'assegurances 6.454 6.641 7.066 7.299 7.821
Activitats immobiliàries 8.029 9.347 11.105 13.034 15.003
Activitats professionals, científiques i administratives 10.570 11.596 12.931 14.187 15.449
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 15.202 16.793 18.300 19.876 21.724
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 5.062 5.482 5.958 6.675 7.217
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
133434 142743 154018 165656 179293 2043 2081 1942 2051 2127 33538 34265 35988 36292 37925 30752 31190 32513 32275 33663 208 250 292 292 301 3697 3977 4234 4183 4551 2821 2914 2737 2565 2604 1571 1648 1657 1669 1670 1005 1026 1110 1056 1024 3276 3125 3574 3432 3545 1743 1871 1885 2062 2116 1762 1694 1674 1634 1592 1559 1643 1825 1922 2040 651 545 621 543 736 2901 3028 3143 3337 3441 803 703 638 667 762 1373 1399 1335 1295 1325 1965 1925 2052 2087 2108 3842 3785 3998 3647 3799 1017 1099 1196 1312 1443 766 806 835 865 907 1510 1615 1775 2117 2199 411 460 534 603 638 656 750 874 1005 1125 13656 14788 16415 18783 21373 84197 91609 99673 108529 117869 35482 38806 42664 47113 51578 33512 36010 38709 41540 44566 5368 5740 5603 5918 6088 6454 6641 7066 7299 7821 8029 9347 11105 13034 15003 10570 11596 12931 14187 15449 15202 16793 18300 19876 21724 5062 5482 5958 6675 7217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/362/2006