Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per capítols

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost. 2011-2017 Per capítols
2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Subsector Generalitat.
Notes:
- No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013 i 2016.
- Per obtenir una millor interpretació de les dades podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici.
Ingressos (I + II + III) 32.630,05 29.727,34 31.862,07 32.483,09 34.029,71
1. Impostos directes 8.358,53 8.116,31 7.696,56 8.765,57 9.630,15
2. Impostos indirectes 8.567,36 9.307,15 8.703,05 9.382,20 10.912,22
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 465,38 518,95 333,33 522,95 608,25
4. Transferències corrents 3.890,09 5.203,64 4.531,09 4.946,74 5.778,81
5. Ingressos patrimonials 9,85 9,20 1.454,43 274,02 41,49
I. Operacions corrents (1 a 5) 21.291,21 23.155,24 22.718,45 23.891,48 26.970,92
6. Alienació d'inversions reals 200,00 888,15 864,00 100,00 0,00
7. Transferències de capital 813,50 289,51 25,07 795,94 70,62
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.013,50 1.177,66 889,07 895,94 70,62
Subtotal operacions no financeres (I + II) 22.304,72 24.332,90 23.607,52 24.787,42 27.041,54
8. Variació d'actius financers 210,06 421,06 19,14 93,18 82,97
9. Variació de passius financers 10.115,28 4.973,38 8.235,41 7.602,48 6.905,20
III. Operacions financeres (8 i 9) 10.325,33 5.394,45 8.254,54 7.695,66 6.988,16
Despeses (I + II + III) 32.630,05 29.727,34 31.862,07 32.483,09 34.029,71
1. Remuneracions del personal 5.159,23 5.160,52 4.727,65 5.112,25 5.592,44
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.330,06 1.218,77 1.162,85 1.858,86 2.188,94
3. Despeses financeres 1.477,90 1.994,34 2.077,00 1.713,18 799,26
4. Transferències corrents 17.651,13 16.993,16 16.530,36 16.616,73 18.118,36
5. Fons de contingència 39,00 250,00 45,00 200,00 330,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 25.657,32 25.616,80 24.542,85 25.501,02 27.029,01
6. Inversions reals 650,08 791,54 367,87 434,05 446,88
7. Transferències de capital 914,58 810,67 644,47 590,39 646,93
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.564,66 1.602,21 1.012,34 1.024,45 1.093,81
Subtotal operacions no financeres (I + II) 27.221,98 27.219,01 25.555,19 26.525,47 28.122,82
8. Variació d'actius financers 915,20 833,76 509,36 667,46 712,29
9. Variació de passius financers 4.492,87 1.674,57 5.797,51 5.290,15 5.194,59
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.408,06 2.508,33 6.306,87 5.957,62 5.906,89

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/660