Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per origen dels ingressos

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost. 2011-2017 Per origen dels ingressos
2011 (3) 2012 2014 2015 (4) 2017 (5)
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Subsector Generalitat.
(2) L'increment de recursos per millora del model de finançament es preveu en 2.613 milions d'euros: addicionalment a la bestreta de 2.372 milions d'euros, hi ha 241 milions d'euros d'augment per la modificació dels impostos especials. Entre les altres transferències del model de finançament s'inclou a l'exercici 2010 l'import que es preveu que l'Estat transferirà per compensar la supressió de l'impost sobre el patrimoni.
(3) L'augment de les altres transferències del sector públic estatal amb relació al 2010 s'ha produït fonamentalment per la pressupostació a l'exercici 2011 de 671,8 ME en concepte de conveni per a actuacions inversores en infraestructures (DA 3a EAC).
(4)Les altres transferències del model de finançament inclouen una bestreta del fons de competitivitat (789M€). Per la seva banda, els altres ingressos no financers inclouen una previsió de 635,1M€ de l'Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit.
(5) Les previsions pel 2017 inclouen per primera vegada els recursos del FEAGA vinculats a la Política Agrària Comunitària, dels quals la Generalitat fa d’intermediària, per un import de 275 milions d’euros. Pel que fa als recursos procedents de l'Estat, també per primera vegada s'ha inclòs en pressupost inicial la totalitat dels recursos finalistes previstos (beques, servei públic d'ocupació, etc.) així com un import de 619M€ en concepte d'altres fons específics de finançament autonòmic (millora del finançament).
Notes:
- No es van aprovar les lleis de pressupostos per als exercicis 2013 i 2016.
- Per obtenir una millor interpretació de les dades podeu consultar la Memòria explicativa dels pressupostos de cada exercici.
Advertiment: Les dades dels anys 2011 a 2017 es van revisar el 5 de juliol del 2017.
Tributs cedits i participats 17.300,55 18.085,35 16.997,01 18.108,82 19.930,93
Liquidacions pendents impostos cedits i participats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fons de suficiència 1.840,07 1.765,08 638,12 626,05 773,79
Liquidacions pendents del Fons de suficiència 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres transferències del model de finançament 102,00 91,00 110,00 899,00 101,05
Fons de garantia dels serveis públics fonamentals -1.460,05 -1.065,48 -748,35 -845,03 -868,19
Bestreta a compte recursos previstos nou sistema de finançament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009 -138,15 -633,80 -303,07 -124,79 -124,79
Liquidació exercici t-2 model de finançament 0,00 1.090,31 729,41 163,06 1.616,21
Subtotal recursos model de finançament autonòmic 17.644,42 19.332,46 17.423,13 18.827,10 21.428,98
Disposició addicional 3ª Estatut Autonomia Catalunya 671,80 219,00 0,00 759,00 0,00
Altres transferències del sector públic estatal 773,70 689,58 401,70 496,62 1.231,97
Transferències de la Unió Europea 107,01 91,91 63,07 154,94 415,64
Altres cànons 0,00 0,00 1.430,00 216,70 0,00
Venda d'immobilitzat 200,00 888,15 864,00 100,00 0,00
Altres ingressos no financers 237,55 441,57 327,91 1.075,04 696,40
Participació dels ens locals en ingressos tributaris de l'Estat 2.670,22 2.670,22 3.097,72 3.158,02 3.268,55
Variació d'actius financers 210,06 421,06 19,14 93,18 82,97
Operacions d'endeutament a llarg termini 10.115,28 4.973,38 8.235,41 7.602,48 6.905,20
Resta de recursos 14.985,62 10.394,88 14.438,94 13.655,98 12.600,72
Total 32.630,04 29.727,34 31.862,07 32.483,08 34.029,71

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/661