Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2016 Ingressos. Per capítols
Previsions inicials Previsions finals Drets liquidats
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.
Ingressos (I + II + III) 32.472,79 33.991,52 35.673,53
1. Impostos directes 9.092,26 9.094,91 9.158,01
2. Impostos indirectes 10.014,41 10.015,31 10.144,83
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 552,91 569,22 642,96
4. Transferències corrents 6.299,46 6.777,27 5.322,73
5. Ingressos patrimonials 47,33 47,54 58,76
I. Operacions corrents (1 a 5) 26.006,37 26.504,26 25.327,29
6. Alienació d'inversions reals 20,00 20,68 3,90
7. Transferències de capital 23,10 378,58 510,42
II. Operacions de capital (6 i 7) 43,10 399,25 514,32
Subtotal operacions no financeres (I + II) 26.049,47 26.903,51 25.841,61
8. Variació d'actius financers 115,61 120,34 269,30
9. Variació de passius financers 6.307,72 6.967,67 9.562,62
III. Operacions financeres (8 i 9) 6.423,33 7.088,01 9.831,92
Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2016 Despeses. Per capítols
Crèdits inicials Crèdits definitius Obligacions reconegudes
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.
Despeses (I + II + III) 32.472,79 35.124,73 34.506,28
1. Remuneracions del personal 5.113,37 5.228,09 5.199,44
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.897,24 2.150,23 2.012,78
3. Despeses financeres 1.713,18 807,74 582,74
4. Transferències corrents 16.568,68 18.540,51 18.430,05
5. Fons de contingència 197,76 4,21 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 25.490,22 26.730,77 26.225,01
6. Inversions reals 434,39 376,26 351,00
7. Transferències de capital 590,57 1.073,09 1.033,55
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.024,95 1.449,35 1.384,54
Subtotal operacions no financeres (I + II) 26.515,18 28.180,12 27.609,55
8. Variació d'actius financers 667,46 812,92 765,04
9. Variació de passius financers 5.290,15 6.131,69 6.131,69
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.957,62 6.944,61 6.896,73

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/668