Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols M

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2015 Ingressos. Per capítols
Previsions inicials Previsions finals Drets liquidats
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.
Ingressos (I + II + III) 32.483,09 33.802,08 36.021,95
1. Impostos directes 8.765,57 8.765,57 8.343,53
2. Impostos indirectes 9.382,20 9.382,20 9.238,84
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 522,95 537,66 597,09
4. Transferències corrents 4.946,74 5.286,48 4.828,44
5. Ingressos patrimonials 274,02 274,23 95,78
I. Operacions corrents (1 a 5) 23.891,48 24.246,15 23.103,68
6. Alienació d'inversions reals 100,00 100,00 3,91
7. Transferències de capital 795,94 1.148,56 500,05
II. Operacions de capital (6 i 7) 895,94 1.248,56 503,96
Subtotal operacions no financeres (I + II) 24.787,42 25.494,71 23.607,65
8. Variació d'actius financers 93,18 93,42 149,27
9. Variació de passius financers 7.602,48 8.213,96 12.265,03
III. Operacions financeres (8 i 9) 7.695,66 8.307,38 12.414,31
Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2015 Despeses. Per capítols
Crèdits inicials Crèdits definitius Obligacions reconegudes
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.
Despeses (I + II + III) 32.483,09 36.508,88 35.852,49
1. Remuneracions del personal 5.112,25 5.096,54 5.061,62
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.858,86 2.019,22 1.913,29
3. Despeses financeres 1.713,18 1.360,30 1.202,26
4. Transferències corrents 16.616,73 19.512,68 19.295,30
5. Fons de contingència 200,00 52,13 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 25.501,02 28.040,86 27.472,47
6. Inversions reals 434,05 383,84 363,16
7. Transferències de capital 590,39 1.188,52 1.160,86
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.024,45 1.572,37 1.524,02
Subtotal operacions no financeres (I + II) 26.525,47 29.613,23 28.996,49
8. Variació d'actius financers 667,46 1.545,30 1.513,77
9. Variació de passius financers 5.290,15 5.350,35 5.342,23
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.957,62 6.895,65 6.856,00

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/668

Sou aquí: