Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2019 Ingressos. Per capítols
Previsions inicials Previsions finals Drets liquidats
Ingressos (I + II + III) 33.985,31 37.237,29 38.332,00
1. Impostos directes 11.634,11 11.634,11 11.837,06
2. Impostos indirectes 12.471,60 12.471,60 12.450,80
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 325,92 330,01 464,50
4. Transferències corrents 4.711,52 5.280,52 4.640,19
5. Ingressos patrimonials 37,06 38,40 23,25
I. Operacions corrents (1 a 5) 29.180,22 29.754,64 29.415,81
6. Alienació d'inversions reals 0,00 13,54 14,55
7. Transferències de capital 70,62 293,89 312,76
II. Operacions de capital (6 i 7) 70,62 307,43 327,31
Subtotal operacions no financeres (I + II) 29.250,84 30.062,07 29.743,11
8. Variació d'actius financers 117,05 541,06 504,91
9. Variació de passius financers 4.617,41 6.634,17 8.083,98
III. Operacions financeres (8 i 9) 4.734,46 7.175,23 8.588,89
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.
Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2019 Despeses. Per capítols
Crèdits inicials Crèdits definitius Obligacions reconegudes
Despeses (I + II + III) 33.985,31 39.941,97 39.293,33
1. Remuneracions del personal 5.596,58 5.976,60 5.942,68
2. Despeses corrents de béns i serveis 2.120,93 2.342,28 2.149,38
3. Despeses financeres 799,27 802,43 802,25
4. Transferències corrents 18.144,37 21.077,70 20.834,87
5. Fons de contingència 325,50 29,31 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 26.986,65 30.228,32 29.729,17
6. Inversions reals 443,33 438,71 366,17
7. Transferències de capital 637,80 732,25 697,38
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.081,14 1.170,96 1.063,55
Subtotal operacions no financeres (I + II) 28.067,79 31.399,27 30.792,73
8. Variació d'actius financers 722,92 1.141,03 1.098,93
9. Variació de passius financers 5.194,59 7.401,67 7.401,67
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.917,52 8.542,69 8.500,60
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/668